محمد پاشائی مهترلو

صفحه نخست /محمد پاشائی مهترلو
محمد پاشائي مهترلو
نام و نام خانوادگی محمد پاشائی مهترلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای زبانشناختی قرآن – دانشگاه اصفهان 1 (1399) 65-86
2 لسان مبین 10 (1398) 1-20
3 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی 1 (1398) 9-29
4 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 1 (1398) 1-19
5 زبان و ادبیات عربی 10 (1397) 35-69
6 ادب عربی 1 (1396) 151-164
7 نقد ادب معاصر عربی 12 (1396) 1-22
8 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1396) 17-38
9 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی 1 (1396) 33-56
10 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 1 (1395) 33-48
11 رودکی (دو فصل نامه پژوهش های ادبی و زبانی در آسیای مرکزی) 1 (1395) 1-24
12 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن 1 (1395) 73-97
13 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1395) 41-58
14 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1395) 92-103
15 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 1 (1394) 23-37
16
International Journal of Humanities and Cultural Studies special issue (2016) 479-489