صمد رسول زاده اقدم

صفحه نخست /صمد رسول زاده اقدم
صمد رسول زاده اقدم
نام و نام خانوادگی صمد رسول زاده اقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای حرفه ای / جامعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) 7 (1396) 23-43
2 تعامل انسان و اطلاعات 4 (1396) 108-120
3 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1396) 95-112
4 مطالعات ملی 18 (1396) 125-139
5 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1396) 93-110
6 مطالعات جامعه شناسی 9 (1396) 31-48
7 فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال 12 (1396) 68-83
8 توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) 11 (1395) 95-122
9 مطالعات جامعه شناسی 8 (1395) 35-52
10 جامعه شناسی سبک زندگی 2 (1395) 1-33
11 مطالعات جامعه شناسی 8 (1395) 23-45
12 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1395) 109-125
13 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1395) 109-125
14 راهبرد اجتماعی فرهنگی 5 (1395) 107-135
15 راهبرد اجتماعی فرهنگی 5 (1394) 65-94
16 مطالعات جامعه شناختی شهری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان) 5 (1394) 1-30
17
مدیریت شهری (پژوهشکدۀ مطالعات شهری و روستایی) ذکر نشده (1394) 157-170
18 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) 4 (1394) 33-60
19 توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) 8 (1393) 133-154