بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روان شناسی و روان پزشکی شناخت 3 (1398) 129-143
2 سلامت اجتماعی و اعتیاد 3 (1398) 77-96
3 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 763-772
4 خانواده و پژوهش 15 (1397) 97-112
5 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 7 (1397) 10.22089/res.2018.48
6 مجله علوم پزشکی رازی 25 (1397) 37-47
7 افق دانش 24 (1397) 152-146
8 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 17 (1396) 173-201
9 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 43-58
10
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences xx (2018) 12
11 افق دانش 24 (1396) 61-66
12
hormozgan medical journal 22 (2018) 52-61
13 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 15 (1396) 239-256
14 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 71-92
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 421-436
16 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 63-75
17 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 229-247
18 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 17 (1396) 230-240
19 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
20
Iranian rehabilitation journal 15 (2017) 65-70
21 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 892-882
22 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 147-162
23 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
24 روان شناسی و دین 8 (1394) 113-128
25 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 9 (1394) 37-52
26 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 10 (1394) 149-165
27 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) 8 (1394) 1-15
28 تعلیم و تربیت ـ وزارت آموزش و پرورش 119 (1393) 121-140
29 خانواده و پژوهش 10 (1392) 91