روح اله مهدیون

صفحه نخست /روح اله مهدیون
روح اله مهديون
نام و نام خانوادگی روح اله مهدیون
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت بر آموزش سازمان ها 12 (1402) 123-142
2 رهبری آموزشی کاربردی 4 (1402) 1-18
3
Journal of School Administration 11 (2023) 76-104
4 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 14 (1402) 1-20
5 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) 1 (1401) 1-21
6 نامه آموزش عالی 15 (1400) 35-60
7 مدیریت بر آموزش سازمان ها 10 (1400) 51-78
8 مدیریت بر آموزش سازمان ها 11 (1400) 131-158
9 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 7 (1400) 175-198
10 فصلنامه آموزش عالی ایران سال 12 (1399) 1-25
11 نامه آموزش عالی 13 (1399) 190-212
12 مدیریت اطلاعات 6 (1399) 201-222
13 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 10 (1399) 63-96
14 دوفصلنامه علمی نظریه و عمل در تربیت معلمان (راهبردهای نوین تربیت معلم سابق) 5 (1399) 61-74
15 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 6 (1399) 17-42
16 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 45-74
17 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 25 (1398) 51-75
18
Education and Information Technologies https://doi.org/10.1007/s10639-019-10032-2 (2019) 1-20
19 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 1 (1398) 35-56
20 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8 (1398) 263-283
21 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 81-98
22 مدیریت مدرسه 1 (1396) 110-134
23
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (2017) 111-131
24 زن و فرهنگ 8 (1395) 81-98
25 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
26 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
27 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) سال دوم (1394) 27-57
28 صنعت و دانشگاه 1 (1394) 73-86
29 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
30 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز 21 (1393) 211-230
31 تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - نهاد کتابخانه های عمومی کشور (1393) 173-197
32 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (1392) 13-30