عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تصویر سلامت 11 (1399) 74-86
2 تدریس پژوهی 8 (1399) 151-165
3 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 14 (1398) 45-64
4 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 8 (1398) 133-144
5 مدیریت ارتقای سلامت 8 (1398) 1-10
6 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 7-40
7 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 81-90
8 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 41-50
9 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال چهاردهم (1398) 55-76
10 جامعه پژوهی فرهنگی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 10 (1398) 1-39
11 مطالعات روانشناسی تربیتی 16 (1398) 76-59
12 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره هشتم (1398) 33-62
13 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 1-34
14 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 6 (1397) 240-260
15 مطالعات رسانه های نوین 14 (1397) 283-308
16 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16 (1397) 101-108
17 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1394) 1-6