صمد عبداللهی عابد

صفحه نخست /صمد عبداللهی عابد
صمد عبداللهي عابد
نام و نام خانوادگی صمد عبداللهی عابد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه علوم قرآن و حدیث
تحصیلات دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 محمد الربیعاوی سیفعلی زاهدی فر صمد عبداللهی عابد -
2 زید حسین صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
3 احمد علیوی صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
4 محمد عبدالنبی رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
5 مرتضی نجفی لرده سجاد محمدفام صمد عبداللهی عابد -
6 معصومه پوراصغری سیاه اسطلخی صمد عبداللهی عابد سیفعلی زاهدی فر -
7 رقیه رحمتی منصوراباد رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
8 عظیمه کهنسال کریم علی محمدی صمد عبداللهی عابد -
9 فاطمه حسن زاده قاضیجهانی صمد عبداللهی عابد سیفعلی زاهدی فر -
10 جعفر پیری صمد عبداللهی عابد سیفعلی زاهدی فر -
11 هادی نوروزی رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
12 عیسی مقالی صمد عبداللهی عابد سیفعلی زاهدی فر -
13 فاطمه تقی پور صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
14 صبوره حسینی ترزمی صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
15 فاطمه سادات میری اقدم رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
16 پریا نوری خسروشاهی رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
17 --- رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد 1396/02/24