صمد عبداللهی عابد

صفحه نخست /صمد عبداللهی عابد
صمد عبداللهي عابد
نام و نام خانوادگی صمد عبداللهی عابد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه علوم قرآن و حدیث
تحصیلات دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مریم نوبری صمد عبداللهی عابد سجاد محمدفام -
2 مینا کریمی صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
3 محمد الربیعاوی سیفعلی زاهدی فر صمد عبداللهی عابد -
4 زید حسین صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
5 احمد علیوی صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
6 محمد عبدالنبی رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
7 مرتضی نجفی لرده سجاد محمدفام صمد عبداللهی عابد -
8 معصومه پوراصغری سیاه اسطلخی صمد عبداللهی عابد سیفعلی زاهدی فر -
9 رقیه رحمتی منصوراباد رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
10 عظیمه کهنسال کریم علی محمدی صمد عبداللهی عابد -
11 فاطمه حسن زاده قاضیجهانی صمد عبداللهی عابد سیفعلی زاهدی فر -
12 جعفر پیری صمد عبداللهی عابد سیفعلی زاهدی فر -
13 هادی نوروزی رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
14 عیسی مقالی صمد عبداللهی عابد سیفعلی زاهدی فر -
15 فاطمه تقی پور صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
16 صبوره حسینی ترزمی صمد عبداللهی عابد رقیه صادقی نیری -
17 فاطمه سادات میری اقدم رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
18 پریا نوری خسروشاهی رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد -
19 --- رقیه صادقی نیری صمد عبداللهی عابد 1396/02/24