رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه میرزاپور رحمان مشتاق مهر ویدا دستمالچی -
2 زهرا هادی کسانق رحمان مشتاق مهر ناصر علی زاده خیاط -
3 یگانه حمیدیان رحمان مشتاق مهر یدالله نصراللهی -
4 مجید اقاخان پورسرخاب حیدر قلی زاده رحمان مشتاق مهر -
5 علی محمدیارلو یدالله نصراللهی رحمان مشتاق مهر -
6 سیدسینا علوی کورانه رحمان مشتاق مهر احمد گلی -
7 جعفرصادق قلی زاده قپچاق حسین صدقی رحمان مشتاق مهر -
8 مهسا موازن احمد گلی رحمان مشتاق مهر -
9 نفیسه حدیقه ششگلانی حسین صدقی رحمان مشتاق مهر -
10 فاطمه نعمتی رحمان مشتاق مهر احمد گلی -
11 رقیه عالی ویدا دستمالچی رحمان مشتاق مهر -
12 پروانه عبدللهی رحمان مشتاق مهر یدالله نصراللهی -
13 زهرا اتابک احمد گلی رحمان مشتاق مهر -
14 خلیل جدیری اقایی ویدا دستمالچی رحمان مشتاق مهر -
15 علی حاجی زاده خراجو رحمان مشتاق مهر یدالله نصراللهی -
16 احمد عبدل زاده فرد رحمان مشتاق مهر --- -
17 احمد علی زاده اقدم رحمان مشتاق مهر احمد گلی -
18 مقداد اقبال سعیدی احمد گلی رحمان مشتاق مهر -
19 رقیه صحراگردبیرامی عاتکه رسمی رحمان مشتاق مهر -
20 مهناز نظامی عنبران رحمان مشتاق مهر یدالله نصراللهی -
21 وحیده اسدنژادقزلگچی حسین صدقی رحمان مشتاق مهر -
22 فاطمه جعفریان جمال اباد رحمان مشتاق مهر حسین صدقی -
23 مریم صحتی چوان احمد گلی رحمان مشتاق مهر -