رحیم یوسفی

صفحه نخست /رحیم یوسفی
رحيم يوسفي
نام و نام خانوادگی رحیم یوسفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 13 (1398) 31-45
2 مجله دانشکده پزشکی مشهد 62 (1398) 476-484
3 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 14 (1398) 57-66
4 مطالعات روانشناسی ورزشی 8 (1398) 203-218
5 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 17 (1398) 237-248
6 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 2-12
7 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 13 (1398) 57-66
8 اندازه گیری تربیتی 9 (1398) 213-232
9 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 869-880
10
Journal of Practice in Clinical Psychology 6 (2018) 223-230
11 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 2 (1397) 190-201
12 فصلنامه کودکان استثنایی 17 (1397) 39-54
13 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 2 (1396) 97-109
14 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
15 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 4 (1396) 278-287
16 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 18 (1396) 1-11
17 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 41 (1396) 69-78
18 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 24 (1395) 130-143
19 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان 14 (1395) 171-190
20 طب نظامی 18 (1395) 207-214
21 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 67-76
22 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2 (1394) 225-215
23 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
24 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
25 پوست و زیبایی (1393) 32-22
26 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
27 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1392) 123-108
28 مجله فیض (1392) 481-471
29 روانشناسی بالینی (1392) 85-97
30 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) (1391) 89-74
31 فصلنامه دانش انتظامی (1391) 14-157
32 پوست و زیبایی (1391) 82- 72
33 پوست و زیبایی (1391) 82-72
34 پوست و زیبایی (1390) 0
35 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 0
36 روانشناسی بالینی (1388) -