کارشناس سابق پژوهش

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کارشناس سابق پژوهش

کارشناس دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، الهیات، و علوم تربیتی و گروه آموزشی ریاضی

 نام عضوسمت در شورا
1 زهرا فرج نژاد فرهنگ رئیس شورا