کریم آزالی علمداری

صفحه نخست /کریم آزالی علمداری
كريم آزالي علمداري
نام و نام خانوادگی کریم آزالی علمداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مهدی بابائی خوینرود کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور -
2 فاطمه درخشانی اعظم زرنشان کریم آزالی علمداری -
3 فریبا کاظمی کریم آزالی علمداری اعظم زرنشان -
4 سعیده شیری لرد رقیه فخرپور کریم آزالی علمداری -
5 کبری عبدیان کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور -
6 زهرا عباس زاده رقیه فخرپور کریم آزالی علمداری -
7 مهرداد حسن پوراسفهلان کریم آزالی علمداری اعظم زرنشان -
8 کوثر زینی زاده کریم آزالی علمداری اعظم زرنشان -
9 ارش رشیدی کریم آزالی علمداری اعظم زرنشان -
10 سهند صادقی کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور -
11 کازیوه کریمی اعظم زرنشان کریم آزالی علمداری -
12 مهسا منتظمی کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور -
13 سیما خوب فال بخشایش ضیاء فلاح محمدی --- -
14 الهه امیری مندولکانی رقیه فخرپور کریم آزالی علمداری -
15 پریسا قلی زاده اعظم زرنشان کریم آزالی علمداری -
16 لیلا عبداللهی شوطی کریم آزالی علمداری رقیه پوزش جدیدی -
17 حاتم اصولی کرکان رقیه فخرپور کریم آزالی علمداری -
18 رحیم نوروزیان اعظم زرنشان کریم آزالی علمداری -
19 امیرحسین قانع کریم آزالی علمداری اعظم زرنشان -
20 ساسان رضایی کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور -
21 زهرا میرزاپور کریم آزالی علمداری رقیه پوزش جدیدی -
22 فرزین محمدزاده ابراهیمی کریم آزالی علمداری بهلول قربانیان -
23 حسین اسمعیلی راد کریم آزالی علمداری اعظم زرنشان -
24 عقیل مهدوی کریم آزالی علمداری رقیه پوزش جدیدی -
25 بهزاد بابازاده کریم آزالی علمداری --- -
26 رعنا زال زاده بناب رقیه فخرپور کریم آزالی علمداری -
27 فرزاد باقری قیه بلاغی کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور -
28 رجب نورانی کریم آزالی علمداری محسن شیرمحمدزاده -
29 محمدطاهر جهانگیری کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور -
30 سیما نصیری اعظم زرنشان --- -
31 زهرا محمدپور کریم آزالی علمداری اعظم زرنشان -
32 یاشار بیرامی کریم آزالی علمداری رسول فرجی -
33 فاطمه اکبری خسروشاهی کریم صالح زاده کریم آزالی علمداری 1396/06/22
34 مجتبی محمدی کریم آزالی علمداری کریم صالح زاده 1396/06/22
35 مرتضی بهاری کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور 1396/06/22
36 نیلوفر وزیری مهر کریم آزالی علمداری بهبود یاری قلی -
37 رضا شکرزاده آقا علیلو کریم آزالی علمداری مهدی بشیری -
38 حکیمه محمدی میهماندار بهلول قربانیان کریم آزالی علمداری 1395/11/17
39 حکیمه محمدی میهماندار بهلول قربانیان کریم آزالی علمداری -
40 فرزانه خلیلی کریم صالح زاده کریم آزالی علمداری 1395/05/09
41 الهام عباسی کریم آزالی علمداری کریم صالح زاده 1395/06/31
42 وحید جباری ایلخچی کریم آزالی علمداری یوسف یاوری 1395/06/31
43 رقیه ستارزاده کریم آزالی علمداری بهلول قربانیان 1395/06/31
44 سمیه آذریان کریم آزالی علمداری یوسف یاوری 1395/03/08