کریم آزالی علمداری

صفحه نخست /کریم آزالی علمداری
كريم آزالي علمداري
نام و نام خانوادگی کریم آزالی علمداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 محمدطاهر جهانگیری کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور -
2 سیما نصیری اعظم زرنشان --- -
3 زهرا محمدپور کریم آزالی علمداری اعظم زرنشان -
4 یاشار بیرامی کریم آزالی علمداری رسول فرجی -
5 فاطمه اکبری خسروشاهی کریم صالح زاده کریم آزالی علمداری 1396/06/22
6 مجتبی محمدی کریم آزالی علمداری کریم صالح زاده 1396/06/22
7 مرتضی بهاری کریم آزالی علمداری رقیه فخرپور 1396/06/22
8 نیلوفر وزیری مهر کریم آزالی علمداری بهبود یاری قلی -
9 رضا شکرزاده آقا علیلو کریم آزالی علمداری مهدی بشیری -
10 حکیمه محمدی میهماندار بهلول قربانیان کریم آزالی علمداری 1395/11/17
11 حکیمه محمدی میهماندار بهلول قربانیان کریم آزالی علمداری -
12 فرزانه خلیلی کریم صالح زاده کریم آزالی علمداری 1395/05/09
13 الهام عباسی کریم آزالی علمداری کریم صالح زاده 1395/06/31
14 وحید جباری ایلخچی کریم آزالی علمداری یوسف یاوری 1395/06/31
15 رقیه ستارزاده کریم آزالی علمداری بهلول قربانیان 1395/06/31
16 سمیه آذریان کریم آزالی علمداری یوسف یاوری 1395/03/08