کریم آزالی علمداری

صفحه نخست /کریم آزالی علمداری
كريم آزالي علمداري
نام و نام خانوادگی کریم آزالی علمداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در پزشکی 46 (1401) 99-110
2 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 31 (1401) 82-92
3 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 1 (1401) 1-10
4
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 1 (2022) 1-10
5 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 15 (1401) 107-117
6 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 10 (1401) 54-65
7 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 (1400) 1-14
8 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 1 (1400) 1-15
9 فیزیولوژی ورزشی 1 (1400) 1-19
10 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) - (1400) -
11 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 13 (1400) 399-411
12 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 19 (1400) 37-55
13 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 19 (1400) 130-151
14 پایش 20 (1400) 731-42
15 فیزیولوژی ورزشی 13 (1400) 85-110
16 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 1 (1400) 1-19
17 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 9 (1400) 24-34
18 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 13 (1400) 107-122
19 فیزیولوژی ورزشی 12 (1399) 39-60
20 پایش 20 (1399) 1-11
21 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 18 (1399) 59-76
22 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 6 (1399) 1-10
23
Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism - (2020) -
24 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 42 (1399) 362-372
25 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 9 (1399) 15-25
26 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 42 (1399) 228-236
27 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 12 (1399) 137-150
28 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 10 (1399) 12-22
29 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 15 (1398) 1-7
30 پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - جهاد دانشگاهی 11 (1398) 23-33
31 فصلنامه گیاهان دارویی سال 18 دوره 4 (1398) 255-263
32 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 15 (1398) 105-118
33 دیابت و متابولیسم ایران 18 (1397) 41-48
34 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 6 (1397) 83-101
35 فیزیولوژی ورزشی 10 (1397) 17-34
36 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4 (1397) 30-40
37
Research in cardiovascular medicine 7 (2018) 107-115
38 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 8 (1397) 15-27
39
International Journal of Applied Exercise Physiology 7 (2018) 48-55
40 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11 (1396) 29-30
41 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 7 (1396) 39-54
42 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 6 (1396) 103-112
43 طب مکمل 7 (1396) 1805-1815
44 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 (1395) 6-15
45 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 5 (1395) 109-118
46 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
47 فیزیولوژی ورزشی 8 (1395) 30-15
48 فصلنامه گیاهان دارویی 4 (1395) 57-47
49 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 37-45
50 مدیریت ارتقای سلامت 5 (1395) 1-14
51
MEDICINA DELLO SPORT 69 (2016) 1-12
52 فیزیولوژی ورزشی 27 (1394) 149-166
53 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 37 (1394) 6-13
54 کومش (دانشگاه علوم پزشکی سمنان) 17 پیاپی 57 (1394) 111-123
55 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 16 (1394) 198-206
56 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 17 (1394) 113-123
57 دانش و تندرستی 10 (1394) 1-10
58
CLINICAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE (2014) 42010
59 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1392) 132-142
60 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 2 (1392) 135-147
61 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 71 (1392) 59-64
62
sports med phys fitness (2013) 43-437
63 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1391) 135-147
64 نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی (1390) 51-58