رامین حبیبی

صفحه نخست /رامین حبیبی
رامين حبيبي
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 25 و 26 بهمن 1399
2 ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 25 و 26 بهمن 1399
3 چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی - ایران، تهران - 29 بهمن 1398
4 یازدهمین همایش ملی آموزش - ایران، تهران - 12 اردیبهشت 1398
5 یازدهمین همایش ملی آموزش - ایران، تهران - 12 اردیبهشت 1398
6 چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 28 بهمن 1396
7 چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 28 بهمن 1396
8 اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی - ایران، اردبیل - 21 اردیبهشت 1396
9 اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجماعی - ایران، البرز - 07 اردیبهشت 1396
10 پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 05 اسفند 1395
11 پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 05 اسفند 1395
12 سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 26 بهمن 1395
13 اولین همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید - ایران، آذرشهر - 21 آذر 1395
14 اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی - ایران، اهواز - 26 آبان 1395
15 دومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، اردبیل - 23 اردیبهشت 1395
16 دومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، اردبیل - 23 اردیبهشت 1395
17 سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 17 بهمن 1394
18 سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 17 بهمن 1394
19 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران - ایران، تهران - 10 دی 1394
20 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران - ایران، تهران - 10 دی 1394
21 مجموعه مقالات دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری - 01 اسفند 1392
22 مجموعه مقالات همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی -اسلامی - 01 مهر 1392
23 مجموعه مقالات همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی – اسلامی - 01 مهر 1392
24 مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 01 شهریور 1392
25 مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 01 شهریور 1392
26 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
27 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی - دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
28 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
29 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
30 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی - دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
31 مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان - 01 خرداد 1392
32 مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور - 01 خرداد 1390
33 مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان