رامین حبیبی

صفحه نخست /رامین حبیبی
رامين حبيبي
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران - ایران، تهران - 12 خرداد 1402
2 هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران - ایران، تهران - 12 خرداد 1402
3 هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران - ایران، تهران - 12 خرداد 1402
4 ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 25 و 26 بهمن 1399
5 ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 25 و 26 بهمن 1399
6 چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی - ایران، تهران - 29 بهمن 1398
7 یازدهمین همایش ملی آموزش - ایران، تهران - 12 اردیبهشت 1398
8 یازدهمین همایش ملی آموزش - ایران، تهران - 12 اردیبهشت 1398
9 چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 28 بهمن 1396
10 چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 28 بهمن 1396
11 اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی - ایران، اردبیل - 21 اردیبهشت 1396
12 اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجماعی - ایران، البرز - 07 اردیبهشت 1396
13 پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 05 اسفند 1395
14 پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 05 اسفند 1395
15 سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، تهران - 26 بهمن 1395
16 اولین همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید - ایران، آذرشهر - 21 آذر 1395
17 اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی - ایران، اهواز - 26 آبان 1395
18 دومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، اردبیل - 23 اردیبهشت 1395
19 دومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، اردبیل - 23 اردیبهشت 1395
20 سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 17 بهمن 1394
21 سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 17 بهمن 1394
22 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران - ایران، تهران - 10 دی 1394
23 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران - ایران، تهران - 10 دی 1394
24 مجموعه مقالات دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری - 01 اسفند 1392
25 مجموعه مقالات همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی -اسلامی - 01 مهر 1392
26 مجموعه مقالات همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی – اسلامی - 01 مهر 1392
27 مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 01 شهریور 1392
28 مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 01 شهریور 1392
29 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
30 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی - دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
31 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
32 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
33 مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی روان شناسی - دانشگاه پیام نور مهاباد - 01 خرداد 1392
34 مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان - 01 خرداد 1392
35 مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور - 01 خرداد 1390
36 مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان