صمد عبداللهی عابد

صفحه نخست /صمد عبداللهی عابد
صمد عبداللهي عابد
نام و نام خانوادگی صمد عبداللهی عابد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه علوم قرآن و حدیث
تحصیلات دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت سال5 (1401) 92-79
2 مطالعات قرآن و حدیث 15سال (1401) 91-112
3 مطالعات فهم حدیث سال8 (1401) 245-269
4 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم سال5 (1400) 164-194
5 حدیث پژوهی 1 (1400) 264-235
6 مطالعات قرآنی سال12 (1400) 233-209
7 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم سال5 (1400) 139-164
8 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (نامه علوم اجتماعی سابق) ـ دانشگاه تهران سال دهم (1399) 292-271
9 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) سال7 (1399) 267-279
10 journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 2 (1399) 1-23
11
journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 2 (1398) 185-207
12 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث بهار و تابستان1398 (1398) 167-196
13
journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 2 (1398) 185-207
14 مطالعات فهم حدیث 1 (1398) 103-121
15 پژوهش های روابط بین الملل 1 (1397) 227-262
16 پژوهشنامه معارف قرآنی سال 8 (1397) 36-7
17 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 8 (1396) 161-195
18 علوم حدیث ـ دانشکده علوم حدیث دوره21 (1395) 136-172
19 احسن الحدیث 1 (1395) 106-121
20 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) سال2 (1394) 171-148
21 فرهنگ رضوی (بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)) 11 (1394) 163-196
22 پژوهشنامه معارف قرآنی سال6 (1394) 29-62
23 مطالعات فقه الحدیث 1 (1393) 67-85
24 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) 2 (1393) 157-186
25 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) سال 1 (1393) 159-188
26 سراج منیر 17 (1393) 107-142
27 سراج منیر 16 (1393) 109-129
28 حدیث پژوهی 6 (1393) 7-26
29 سراج منیر 5 (1393) 63-88
30 سراج منیر 13 (1392) 153-176
31 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی 15 (1392) 117-140
32 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی (1392) 117-140
33 سراج منیر سال2 (1391) 47-63
34 سراج منیر 9 (1391) 47-64
35 سراج منیر سال2 (1391) 171-203
36 سراج منیر 7 (1391) 171-203
37 سراج منیر 2سال (1391) 212-144
38 سراج منیر 6 (1391) 119-141
39 پژوهش نامه علوی (1390) 61-89
40 سراج منیر سال1 (1390) 161-185
41 سراج منیر 4 (1390) 161-185
42 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی سال1 (1389) 168-135
43 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی 3 (1389) 135-168
44 پژوهش نامه علوی 1 (1389) 79-109
45 فلسفه وکلام اسلامی(مقالات و بررسیها) 1 (1389) 91-117
46 پژوهش نامه علوی (1389) 109-79
47 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی (1388) -
48 فلسفه و کلام اسلامی (1388) -
49 علوم حدیث ـ دانشکده علوم حدیث 49-50 (1387) 88-110
50 شیعه شناسی (مؤسسه شیعه شناسی) 20 (1386) 157-202
51 تحقیقات اسلامی - خصوصی 2سال هفدهم و سال هجدهم (1386) 111-153
52 الهیات وحقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 (1385) 142-97