علی صیادانی

صفحه نخست /علی صیادانی
علي صياداني
نام و نام خانوادگی علی صیادانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 علیرضا دانائی مریم بخشی علی صیادانی -
2 نگین محمدی علی صیادانی عبدالاحد غیبی -
3 رامز کاظمی پرویز احمدزاده هوچ علی صیادانی -
4 سپیده باقری اوزان علی صیادانی عبدالاحد غیبی -
5 لیلا پاشایی اصل علی صیادانی حمید ولی زاده -
6 علی فرزندی قوزوللو علی صیادانی جعفر امشاسفند -
7 مینا عزیزی علی صیادانی مریم بخشی -
8 شهلا حیدری علی صیادانی حمید ولی زاده -
9 رضا الطفیلی علی صیادانی --- -
10 سمیرا شیدی زین جناب علی صیادانی --- -
11 اکرم حسینی قجور مریم بخشی --- -
12 ابراهیم اب خیز پرویز احمدزاده هوچ علی صیادانی -
13 رضا کریم پور محمدرضا اسلامی --- -
14 پریناز باباپور علی صیادانی عبدالاحد غیبی -
15 زینب یوسفی علیار علی صیادانی عبدالاحد غیبی -
16 محمدرضا نصرالهی شاهسوار مریم بخشی علی صیادانی -
17 میثم گلی پورگوروان مریم بخشی علی صیادانی -
18 محمد درستی علی صیادانی --- -
19 سمیه اقامحمدی اهل ایمان علی صیادانی مریم بخشی -
20 سعید علی پوراقدم حسن اسماعیل زاده باوانی علی صیادانی -
21 هژار مصطفی زاده گیچه حسن اسماعیل زاده باوانی علی صیادانی -
22 سامان رحیم خانی پرویز احمدزاده هوچ --- -
23 فرشاد احمدی وفا مریم بخشی --- -
24 محرم قربانی پرویز احمدزاده هوچ --- -
25 سهیلا کاظم علیلو عبدالاحد غیبی علی صیادانی -
26 فاطمه زارع قاضیجهانی سیفعلی زاهدی فر علی صیادانی -
27 ابوبکر اذریون علی صیادانی عبدالاحد غیبی -
28 سپیده باقری اوزان علی صیادانی --- -
29 فاطمه علیجان زاده ایلخیچی مریم بخشی --- -
30 خلیل پناهی حسن اسماعیل زاده باوانی علی صیادانی -
31 فاطمه جاوید علی صیادانی مهین حاجی زاده چقوشی -
32 بهناز محمدیان عبدالاحد غیبی علی صیادانی -
33 حسرت اوموئی میلان عبدالاحد غیبی علی صیادانی -
34 یزدان حیدرپورمرند علی صیادانی عبدالاحد غیبی -
35 فاطمه جاوید علی صیادانی مهین حاجی زاده چقوشی -
36 شهریار قنبری علی صیادانی عبدالاحد غیبی -
37 حسین وظیفه شناس نوجه سادات محمدرضا اسلامی علی صیادانی -
38 سعداله حسن پورشاملو پرویز احمدزاده هوچ علی صیادانی -
39 شادی صدیقی ایلخچی علی صیادانی --- -