ابوالفضل فرید

صفحه نخست /ابوالفضل فرید
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فرید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تدریس پژوهی 7 (1398) 168-183
2 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
3 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 13 (1398) 67-87
4 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
5 رویش روانشناسی 10 (1397) 183-198
6 نوآوری های آموزشی 2 (1397) 97-112
7 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 12 (1397) 107-129
8 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
9 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 17 (1396) 2878-297
10 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 24 (1396) 353-358
11 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
12 اندیشه های نوین تربیتی 13 (1396) 219-237
13
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
14 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
15 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
16 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
17 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
18 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 414-423
19 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 31-48
20 زن و فرهنگ 8 (1395) 81-98
21 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
22 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
23 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
24 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
25 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
26 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 166-149
27 راهبرد فرهنگ (1391) 0