موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و ارزشیابی 15 (1401) 13-28
2 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دهم (1400) 161-174
3 تفکر و کودک 11 (1399) 233-255
4 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره 9 (1399) 223 - 251
5 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دوره هجدهم (1399) 496-509
6 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) 2 (1399) 177-167
7 اندازه گیری تربیتی سال نهم (1398) 1-16
8 پژوهش های آموزش و یادگیری 15 (1398) 663-72
9 تدریس پژوهی سال هفتم (1398) 1-20
10 آموزش و ارزشیابی 12 (1398) 80-102
11 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال چهاردهم (1398) 55-76
12 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال ششم (1398) 31-34
13 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد جلد 12 (1398) صفحات 25-42
14 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال سیزدهم (1397) 141-168
15 سلامت و بهداشت اردبیل دوره نهم (1397) 462-474
16 روانشناسی تربیتی 14 (1397) 19-36
17 فیزیولوژی ورزشی سال چهاردهم (1397) 77-85
18 پژوهش های برنامه درسی دوره هشتم (1397) 65-84
19 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 12 (1397) 119-142
20 پژوهش های نوین روانشناختی دوره 12 (1397) 73-100
21 فناوری آموزش 12 (1397) 229-236
22 نامه آموزش عالی سال یازدهم (1397) 89-111
23 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 4 (1396) 41-65
24 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
25 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) سال ششم (1396) 121-147
26 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 8 (1396) 131-156
27 مطالعات میان فرهنگی – دانشگاه آزاد اسلامی دوره 12 (1396) 117-142
28 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 10 (1396) 113-126
29 پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم (1395) 49-74
30 امداد و نجات دوره 8 (1395) 1-22
31 فناوری آموزش 11 (1395) 11-19
32 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 155-169
33 نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (1395) 55-80
34 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
35 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) سال سیزدهم، دوره دوم (1395) 99-109
36 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره پنجم (1394) 1-22
37
Salmagundi 1 (2015) 1-13
38 نوآوری های آموزشی چهاردهم (1394) 87-112
39 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
40 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
41
fabreries 4 (2015) 89-103
42 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال نهم (1393) 39-62
43 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 50-63
44 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 7 (1393) 48-58
45 نامه آموزش عالی (1393) 63-75
46 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 12 (1393) 238-247
47 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 48-54
48 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1393) 238-248
49 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
50 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت یک (1392) 71-86
51 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
52 اندیشه های نوین تربیتی (1392) 27-48
53
Procedia-Social and Behavioral Scinences (2013) 435-425
54 نوآوری های آموزشی (1392) 111-126
55 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232
56
International Research Journal of Applied & Basic Sciences Issn: 2251-838X (2013) 607- 604
57 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1391) 102-106
58 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) (1390) 41-27
59 فصلنامه علوم تربیتی (1390) 90-75
60 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1389) 27-1