جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات ناتوانی 10 (1399) 1-11
2
Online Information Review 44 (2019) 114-138
3 طب جنوب 22 (1398) 200-213
4 پژوهش های آموزش و یادگیری 15 (1398) 663-72
5 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
6 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8 (1398) 181-191
7 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
8 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 11 (1398) 45-66
9 روانشناسی تربیتی 15 (1398) 71-94
10 روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی 15 (1398) 249-260
11 اندازه گیری تربیتی 9 (1397) 91-114
12 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 12 (1397) 119-136
13 اندازه گیری تربیتی 8 (1397) 151/164
14 رویش روانشناسی 10 (1397) 183-198
15 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 8 (1397) 101-194
16 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 50 (1397) 86-110
17 نوآوری های آموزشی 2 (1397) 97-112
18 روانشناسی مدرسه دوره 7، شماره 1 (1397) صفحه 67-83
19 آموزش و ارزشیابی سال یازدهم (1397) 13-29
20 نوآوری های آموزشی 14 (1397) 7-24
21 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 21 (1397) 91-104
22 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
23 نوآوری های آموزشی 1 (1396) 57-76
24 سلامت کار ایران 14 (1396) 25-34
25 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
26 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 68 (1396) 102-110
27 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
28 طب جنوب 18 (1395) 786-799
29 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
30 نوآوری های آموزشی 15 (1395) 84-87
31 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
32 نوآوری های آموزشی 14 (1394) 100-123
33 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
34 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
35 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
36 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
37 مجله پزشکی ارومیه (1393) 1075-1067
38 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 42035
39 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
40
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 312-322
41 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
42 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
43 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
44 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
45 اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
46 نوآوری های آموزشی (1391) 51-29
47 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
48 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
49 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (1389) 101-85
50 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
51 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
52 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
53 نوآوری های آموزشی (1389) 24-7
54 فناوری آموزش (1389) -
55 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
56 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -