روح اله مهدیون

صفحه نخست /روح اله مهدیون
روح اله مهديون
نام و نام خانوادگی روح اله مهدیون
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 معصومه ابراهیم زاده روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
2 فاطمه حیدرپور پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
3 محمد برزگری روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
4 سمیه شریفی ریگی روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده -
5 لیلا دوستی شره جینی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
6 همایون زارعی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
7 فریحه خالدی پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
8 محمدرضا نوروزی بهبود یاری قلی روح اله مهدیون -
9 محمد ابراهیم پور روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده -
10 مقصود قربانزاده موسی کندی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
11 حمیده شیری زاوشتی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
12 مهدیه رمضانی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
13 راضیه رخشی بوراچالو روح اله مهدیون رحیم بقایی -
14 فاطمه سلیمان زاده ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
15 فائزه خوش خلق روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
16 رباب حجازی باویل علیائی پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
17 راضیه گودرزی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
18 ایدین قربانی موسی کندی روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده -
19 رقیه قلاوند پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
20 مهدی سعیدی پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
21 اکرم بهادری ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
22 یعقوب وطن خواه ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
23 داریوش اسدی ساری بیگلو روح اله مهدیون بهبود یاری قلی -
24 سمیرا قنبری قراجه روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
25 طوبی احدزاده روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
26 شهریار خضری روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
27 سمیرا محمودی آذر پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
28 خدیجه پیری روح اله مهدیون --- -
29 زهرا بابائی روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده -
30 مژگان ابراهیمی جانسوز ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
31 سمیرا پاشاپورآذر روح اله مهدیون محسن رفیعی -
32 ثریا وحیدهرزنق پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
33 هادی صادقزاده اربط ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
34 سعیده بهی پور ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
35 امین نریمانی محسن رفیعی روح اله مهدیون -
36 نسرین مکرمی مغانجق ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
37 وحدت بخشی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
38 مریم صمدی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
39 شمس اله میرزاخانی محسن رفیعی روح اله مهدیون -
40 فرشته نجفی پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
41 ساجده قمری ارباطی بهبود یاری قلی روح اله مهدیون -
42 طوعه عینالوی تمای روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
43 رقیه برزگرسامبران روح اله مهدیون تقی زوار -
44 حمیده مسلمی دولت آباد روح اله مهدیون بهبود یاری قلی -
45 سیده هیرو کهنه پوشی تقی زوار روح اله مهدیون -
46 الهام اسمعیلی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
47 اسماعیل ابراهمی دوشتور محسن رفیعی --- -
48 روح اله قلی زاده ینگجه پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
49 حمیده مصطفایی روح اله مهدیون محسن رفیعی -
50 حمید علیقلی زاده روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
51 --- روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
52 جواد احمدی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
53 احمد اسدزاده روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده 1396/12/20
54 مهناز الیاسی روح اله مهدیون محسن رفیعی 1396/10/30
55 علی حسامپور روح اله مهدیون محسن رفیعی 1396/06/31
56 سیداحمد حسینی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی 1396/06/31
57 پیمان گرایی گراوند ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
58 محسن چوبداری ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
59 سیما غلامیان تقی زوار روح اله مهدیون -
60 لیلا نعمتی روح اله مهدیون سیروس اسدیان عباس بلاغی -
61 لیلا نعمتی روح اله مهدیون سیروس اسدیان عباس بلاغی -
62 سمیه بهرامی خواه روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده 1395/01/29
63 سولماز قلی پور پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون 1395/07/05
64 نسرین همایونی بخشایش موسی پیری روح اله مهدیون -
65 --- روح اله مهدیون بهبود یاری قلی 1395/07/24
66 --- روح اله مهدیون --- 1394/11/09
67 --- ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون 1395/06/16
68 --- ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون 1395/12/26
69 وحید امیدوار روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده 1394/07/05
70 --- ابوالفضل فرید روح اله مهدیون 1394/10/15
71 نرگس حسینی روح اله مهدیون --- 1394/07/25