روح اله مهدیون

صفحه نخست /روح اله مهدیون
روح اله مهديون
نام و نام خانوادگی روح اله مهدیون
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science]
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 محمد افراشته روح اله مهدیون اسماعیل افراشته -
2 زینب نجفی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
3 فرزانه عیوض بقا بهبود یاری قلی روح اله مهدیون -
4 زهرا تقوی خسروشاهی روح اله مهدیون محسن رفیعی -
5 جواد ابوالحسنی کلیبر غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی روح اله مهدیون -
6 معصومه ابراهیم زاده روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
7 فاطمه حیدرپور پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
8 محمد برزگری روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
9 سمیه شریفی ریگی روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده -
10 لیلا دوستی شره جینی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
11 همایون زارعی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
12 فریحه خالدی پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
13 محمدرضا نوروزی بهبود یاری قلی روح اله مهدیون -
14 محمد ابراهیم پور روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده -
15 مقصود قربانزاده موسی کندی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
16 حمیده شیری زاوشتی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
17 مهدیه رمضانی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
18 راضیه رخشی بوراچالو روح اله مهدیون رحیم بقایی -
19 فاطمه سلیمان زاده ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
20 فائزه خوش خلق روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
21 رباب حجازی باویل علیائی پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
22 راضیه گودرزی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
23 ایدین قربانی موسی کندی روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده -
24 رقیه قلاوند پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
25 مهدی سعیدی پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
26 اکرم بهادری ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
27 یعقوب وطن خواه ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
28 داریوش اسدی ساری بیگلو روح اله مهدیون بهبود یاری قلی -
29 سمیرا قنبری قراجه روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
30 طوبی احدزاده روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
31 شهریار خضری روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
32 سمیرا محمودی آذر پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
33 خدیجه پیری روح اله مهدیون --- -
34 زهرا بابائی روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده -
35 مژگان ابراهیمی جانسوز ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
36 سمیرا پاشاپورآذر روح اله مهدیون محسن رفیعی -
37 ثریا وحیدهرزنق پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
38 هادی صادقزاده اربط ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
39 سعیده بهی پور ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
40 امین نریمانی محسن رفیعی روح اله مهدیون -
41 نسرین مکرمی مغانجق ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
42 وحدت بخشی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
43 مریم صمدی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
44 شمس اله میرزاخانی محسن رفیعی روح اله مهدیون -
45 فرشته نجفی پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
46 ساجده قمری ارباطی بهبود یاری قلی روح اله مهدیون -
47 طوعه عینالوی تمای روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
48 رقیه برزگرسامبران روح اله مهدیون تقی زوار -
49 حمیده مسلمی دولت آباد روح اله مهدیون بهبود یاری قلی -
50 سیده هیرو کهنه پوشی تقی زوار روح اله مهدیون -
51 الهام اسمعیلی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
52 اسماعیل ابراهمی دوشتور محسن رفیعی --- -
53 روح اله قلی زاده ینگجه پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون -
54 حمیده مصطفایی روح اله مهدیون محسن رفیعی -
55 حمید علیقلی زاده روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
56 --- روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
57 جواد احمدی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
58 احمد اسدزاده روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده 1396/12/20
59 مهناز الیاسی روح اله مهدیون محسن رفیعی 1396/10/30
60 علی حسامپور روح اله مهدیون محسن رفیعی 1396/06/31
61 سیداحمد حسینی روح اله مهدیون ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی 1396/06/31
62 پیمان گرایی گراوند ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
63 محسن چوبداری ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون -
64 سیما غلامیان تقی زوار روح اله مهدیون -
65 لیلا نعمتی روح اله مهدیون سیروس اسدیان -
66 لیلا نعمتی روح اله مهدیون سیروس اسدیان -
67 سمیه بهرامی خواه روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده 1395/01/29
68 سولماز قلی پور پیمان یارمحمدزاده روح اله مهدیون 1395/07/05
69 نسرین همایونی بخشایش موسی پیری روح اله مهدیون -
70 --- روح اله مهدیون بهبود یاری قلی 1395/07/24
71 --- روح اله مهدیون --- 1394/11/09
72 --- ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون 1395/06/16
73 --- ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی روح اله مهدیون 1395/12/26
74 وحید امیدوار روح اله مهدیون پیمان یارمحمدزاده 1394/07/05
75 --- ابوالفضل فرید روح اله مهدیون 1394/10/15
76 نرگس حسینی روح اله مهدیون --- 1394/07/25