رامین حبیبی

صفحه نخست /رامین حبیبی
رامين حبيبي
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی 3 (1401) 51-62
2 آموزش و ارزشیابی 15 (1401) 74-84
3 تدریس پژوهی 10 (1401) 1-32
4 رویش روانشناسی 11 (1401) 157-168
5 راهبردهای شناختی در یادگیری 10 (1401) 1-34
6 روانشناسی نظامی 12 (1400) 99-118
7 تدریس پژوهی 9 (1400) 200-223
8 تفکر و کودک 12 (1400) 31-53
9 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 9 (1400) 11-20
10 روانشناسی افراد استثنایی 11 (1400) 175-206
11 مطالعات جنسیت و خانواده 9 (1400) 93-113
12 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 11 (1400) 45-66
13 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 11 (1400) 93-110
14 رویش روانشناسی 10 (1400) 129-138
15 پژوهش های نوین روانشناختی 16 (1400) 50-162
16 مطالعات روانشناسی تربیتی 18 (1400) 135-150
17
Journal Of Research And Health 11 (2021) 105-112
18 مطالعات روان شناختی 16 (1399) 93-107
19 علوم روانشناختی 19 (1399) 1647-1654
20 نوآوری های آموزشی 19 (1399) 85-112
21 پژوهشهای تربیتی ـ دانشگاه خوارزمی 7 (1399) 123-139
22 زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان 11 (1399) 1-30
23 راهبردهای شناختی در یادگیری 8 (1399) 183-203
24 سلامت روان کودک 7 (1399) 264-277
25 توسعه آموزش جندی شاپور 11 (1399) 323-333
26 روانشناسی فرهنگی 4 (1399) 225-246
27 تدریس پژوهی 8 (1399) 199-216
28 تفکر و کودک 11 (1399) 25-42
29 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 12 (1399) 143-157
30 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) 17 (1399) 108-120
31 رویش روانشناسی 9 (1399) 91-118
32 کودکان استثنایی 20 (1399) 111-126
33 آموزش و ارزشیابی 13 (1399) 169-184
34 مطالعات اسلامی در حوزه سلامت 2 (1399) 73-84
35 مطالعات ناتوانی 10 (1399) 1-11
36 تعلیم و تربیت استثنایی 20 (1399) 9-18
37 روانشناسی شناختی 7 (1398) 63-79
38 روانشناسی شناختی 7 (1398) 52-68
39 تفکر و کودک 8 (1398) 25-42
40 عصب روانشناسی 5 (1398) 89-108
41 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
42 تدریس پژوهی 7 (1398) 168-183
43 پژوهش های نوین روانشناختی 13 (1398) 67-87
44 توسعه آموزش جندی شاپور 10 (1398) 71-81
45 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
46 سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت سلامت 2 (1397) 203-209
47 روانشناسی افراد استثنایی 8 (1397) 101-194
48 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 12 (1397) 107-129
49 اندیشه های نوین تربیتی 14 (1397) 247-267
50 پژوهش های نوین روانشناختی دوره 12 (1397) 73-100
51 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
52 راهبردهای شناختی در یادگیری 5 (1396) 117-135
53
پژوهنده 22 (1396) 1-7
54 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 151-173
55 پژوهش های نوین روانشناختی 12 (1396) 1-22
56 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
57
Journal Of Research And Health 7 (2017) 1048-1054
58
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
59 افق دانش 23 (1396) 201-206
60 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
61 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
62 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
63 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
64 سلامت روان کودک 3 (1395) 48-60
65 مدیریت مدرسه 4 (1395) 165-185
66 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
67 عصب روانشناسی 3 (1395) 25-42
68 روانشناسی افراد استثنایی 6 (1395) 83-105
69 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
70 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
71 روان شناسی پیری 23 (1395) 153-165
72 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 10 (1395) 45-62
73 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
74 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
75 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
76 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
77 مطالعات روانشناسی تربیتی 10 (1392) 65-82