عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 صیاد عبدالهی اصل سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -
2 فائزه هدایت سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -
3 محمد دوستی جمولی بهبود یاری قلی عیسی برقی -
4 حسن حسنی عیسی برقی سیروس اسدیان عباس بلاغی -
5 عادل حسن زاده عیسی برقی --- -
6 مریم سلیمان زاده سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -
7 مهدی یعقوبی عیسی برقی سیروس اسدیان عباس بلاغی -
8 مالک قربان نیتی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی عیسی برقی -
9 ارشد سوارثانی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
10 بهرام بهرامی تقی زوار عیسی برقی -
11 آرزو شهری قره بابا سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -
12 افسانه شاهی موسی پیری عیسی برقی 1395/12/08
13 ارشاد محمدی بهبود یاری قلی عیسی برقی -
14 جواد قصاب زاده موسی پیری عیسی برقی -
15 زهرا شعوری میلانی سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -