رامین حبیبی

صفحه نخست /رامین حبیبی
رامين حبيبي
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه علی پور ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
2 عمادالدین احراری رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
3 رضا علی محمدی پورخانقاه ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
4 فاطمه فراهانی جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
5 صابر علی زاده رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
6 بیتا شهری سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
7 رویا قاسم زاده رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
8 امنه مهدوی نعمتی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
9 پریسا محمدی سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
10 حسین بهبودی سوها ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
11 زهرا مصطفی پور رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
12 رقیه جدی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
13 ایسان سلیم نژاد رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
14 منصور اخوندی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
15 سیدکاویان پیرخضرانیان ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
16 مرتضی سفیدی جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
17 پریسا وجدانی رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
18 سیده شبنم علوی رامین حبیبی سیاوش شیخعلی زاده -
19 سحر مهدی مطلق رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
20 محمد سلامت سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
21 آرزو جمعدارزنوزق سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
22 معصومه پریور رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
23 مجید شهسواری جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
24 مهسا کارخانه ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
25 ناهید سلیمانی شبیلو ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
26 لیلا اندرخورد سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
27 سیما همتی سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
28 سپیده صفری آذرایلخچی رامین حبیبی سیاوش شیخعلی زاده -
29 پریسا پهلوان زاده جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
30 ابراهیم گزیدری ابوالفضل فرید وحید نجاتی -
31 ملیحه خالوباقری رامین حبیبی سیاوش شیخعلی زاده -
32 جعفر بهادری خسروشاهی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
33 صفرعلی دهقانی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
34 ارزو مهرافشان رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
35 خدیجه امید رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
36 هما قادری تبار جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
37 بیتا مشتری صحنه ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
38 اهو احمدی رامین حبیبی سیاوش شیخعلی زاده -
39 واقف دلخوش جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
40 علیرضا امین پورگاوگانی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
41 رضا پیری غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
42 پریناز نبی زاده ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
43 فاطمه حسینی چشمه ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
44 سجاد شاهیان الچین رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
45 جعفر بهادری خسروشاهی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
46 حبیب امانی رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
47 سیمین هاشم زاده رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
48 زبیر صمیمی ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
49 سعید نوری رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
50 محمد محمدی ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
51 لیلا قبادی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
52 یوسف لطفی رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
53 ناهیده باقرپوراستیار رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
54 نسرین محمودی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
55 سمیه عزیزی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
56 مرجان معنوی جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
57 --- جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
58 پروین کریم زاده رامین حبیبی --- 1394/10/15
59 نغمه خلیلیان رامین حبیبی --- 1394/12/17
60 --- رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی 1394/12/10
61 --- رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی 1394/12/10
62 فرهاد طاهری مقدم رامین حبیبی --- 1394/10/15
63 پروین کریم زاده ابوالفضل فرید --- 1394/10/14
64 داود بابایی ابوالفضل فرید --- 1394/07/11
65 --- موسی پیری --- 1394/10/14