رامین حبیبی

صفحه نخست /رامین حبیبی
رامين حبيبي
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 الهه غریب خواجه رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
2 مهدیه امامی اسگندر ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
3 زهرا واحدی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
4 فرزانه توفیقی رواسان رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
5 سیمین حقگو رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
6 حسین تریان رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
7 مریم مصطفائی رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
8 مائده سلمانی رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
9 سلام رحیمی جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
10 سیدقاسم مصلح ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
11 فاطمه علی پور ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
12 عمادالدین احراری رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
13 رضا علی محمدی پورخانقاه ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
14 فاطمه فراهانی جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
15 صابر علی زاده رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
16 بیتا شهری سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
17 رویا قاسم زاده رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
18 امنه مهدوی نعمتی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
19 پریسا محمدی سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
20 حسین بهبودی سوها ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
21 زهرا مصطفی پور رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
22 رقیه جدی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
23 ایسان سلیم نژاد رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
24 منصور اخوندی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
25 سیدکاویان پیرخضرانیان ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
26 مرتضی سفیدی جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
27 پریسا وجدانی رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
28 سیده شبنم علوی رامین حبیبی سیاوش شیخعلی زاده -
29 سحر مهدی مطلق رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
30 محمد سلامت سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
31 آرزو جمعدارزنوزق سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
32 معصومه پریور رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
33 مجید شهسواری جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
34 مهسا کارخانه ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
35 ناهید سلیمانی شبیلو ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
36 لیلا اندرخورد سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
37 سیما همتی سیاوش شیخعلی زاده رامین حبیبی -
38 سپیده صفری آذرایلخچی رامین حبیبی سیاوش شیخعلی زاده -
39 پریسا پهلوان زاده جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
40 ابراهیم گزیدری ابوالفضل فرید وحید نجاتی -
41 ملیحه خالوباقری رامین حبیبی سیاوش شیخعلی زاده -
42 جعفر بهادری خسروشاهی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
43 صفرعلی دهقانی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
44 ارزو مهرافشان رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
45 خدیجه امید رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
46 هما قادری تبار جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
47 بیتا مشتری صحنه ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
48 اهو احمدی رامین حبیبی سیاوش شیخعلی زاده -
49 واقف دلخوش جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
50 علیرضا امین پورگاوگانی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
51 رضا پیری غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
52 پریناز نبی زاده ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
53 فاطمه حسینی چشمه ابوالفضل فرید رامین حبیبی -
54 سجاد شاهیان الچین رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
55 جعفر بهادری خسروشاهی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
56 حبیب امانی رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
57 سیمین هاشم زاده رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
58 زبیر صمیمی ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
59 سعید نوری رامین حبیبی ابوالفضل فرید -
60 محمد محمدی ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
61 لیلا قبادی رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
62 یوسف لطفی رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
63 ناهیده باقرپوراستیار رامین حبیبی جواد مصرآبادی -
64 نسرین محمودی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
65 سمیه عزیزی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی رامین حبیبی -
66 مرجان معنوی جواد مصرآبادی رامین حبیبی -
67 --- جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
68 پروین کریم زاده رامین حبیبی --- 1394/10/15
69 نغمه خلیلیان رامین حبیبی --- 1394/12/17
70 --- رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی 1394/12/10
71 --- رامین حبیبی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی 1394/12/10
72 فرهاد طاهری مقدم رامین حبیبی --- 1394/10/15
73 پروین کریم زاده ابوالفضل فرید --- 1394/10/14
74 داود بابایی ابوالفضل فرید --- 1394/07/11
75 --- موسی پیری --- 1394/10/14