ابوالفضل فرید

صفحه نخست /ابوالفضل فرید
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فرید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 زهرا امیری غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی --- -
2 زهرا پاشائی کندلجی جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
3 پریناز نبی زاده ابوالفضل فرید رامین حبیبی کلیبر -
4 زهرا باغبانی جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
5 محمدرضا جعفری سیاوش شیخعلی زاده --- -
6 فاطمه حسینی چشمه ابوالفضل فرید رامین حبیبی کلیبر -
7 حبیب امانی رامین حبیبی کلیبر ابوالفضل فرید -
8 طاهره علمی لیقوان جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
9 سودا ازادی سونجی جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
10 زبیر صمیمی ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
11 سعید نوری رامین حبیبی کلیبر ابوالفضل فرید -
12 محمد محمدی ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
13 لیلا قبادی رامین حبیبی کلیبر جواد مصرآبادی -
14 فاطمه دارایی ابوالفضل فرید غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
15 مرجان معنوی جواد مصرآبادی رامین حبیبی کلیبر -
16 --- ابوالفضل فرید --- -
17 --- جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
18 پروین کریم زاده رامین حبیبی کلیبر --- 1394/10/15
19 امید میرزایی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی ابوالفضل فرید -
20 نغمه خلیلیان رامین حبیبی کلیبر --- 1394/12/17
21 --- رامین حبیبی کلیبر غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی 1394/12/10
22 --- رامین حبیبی کلیبر غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی 1394/12/10
23 --- ابوالفضل فرید --- 1394/10/14
24 فرهاد طاهری مقدم رامین حبیبی کلیبر --- 1394/10/15
25 پروین کریم زاده ابوالفضل فرید --- 1394/10/14
26 داود بابایی ابوالفضل فرید --- 1394/07/11
27 --- ابوالفضل فرید روح اله مهدیون 1394/10/15
28 آمنه عبدالهی جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید 1394/07/20
29 ساناز حسین زاده جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید 1394/12/10