ابوالفضل فرید

صفحه نخست /ابوالفضل فرید
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فرید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 پریناز نبی زاده ابوالفضل فرید رامین حبیبی کلیبر -
2 زهرا باغبانی جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
3 محمدرضا جعفری سیاوش شیخعلیزاده --- -
4 فاطمه حسینی چشمه ابوالفضل فرید رامین حبیبی کلیبر -
5 حبیب امانی رامین حبیبی کلیبر ابوالفضل فرید -
6 طاهره علمی لیقوان جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
7 سودا ازادی سونجی جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
8 زبیر صمیمی ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
9 سعید نوری رامین حبیبی کلیبر ابوالفضل فرید -
10 محمد محمدی ابوالفضل فرید جواد مصرآبادی -
11 لیلا قبادی رامین حبیبی کلیبر جواد مصرآبادی -
12 فاطمه دارایی ابوالفضل فرید غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
13 مرجان معنوی جواد مصرآبادی رامین حبیبی کلیبر -
14 --- ابوالفضل فرید --- -
15 --- جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید -
16 پروین کریم زاده رامین حبیبی کلیبر --- 1394/10/15
17 امید میرزایی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی ابوالفضل فرید -
18 نغمه خلیلیان رامین حبیبی کلیبر --- 1394/12/17
19 --- رامین حبیبی کلیبر غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی 1394/12/10
20 --- رامین حبیبی کلیبر غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی 1394/12/10
21 --- ابوالفضل فرید --- 1394/10/14
22 فرهاد طاهری مقدم رامین حبیبی کلیبر --- 1394/10/15
23 پروین کریم زاده ابوالفضل فرید --- 1394/10/14
24 داود بابایی ابوالفضل فرید --- 1394/07/11
25 --- ابوالفضل فرید روح اله مهدیون 1394/10/15
26 آمنه عبدالهی جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید 1394/07/20
27 ساناز حسین زاده جواد مصرآبادی ابوالفضل فرید 1394/12/10